Persondataforordning

Stam- og kontaktoplysninger

Konsulentforeningen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N

Vi anvender denne type data om ansøger

Vi anvender de persondata, som ansøgere har oplyst, for at vi kan behandle ansøgninger og uddele legater, som vedtægterne for Jubilæumsfonden og Astrid og H.K. Olsens Fond foreskriver.

Det drejer sig om oplysninger om ansøgers navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kontonummer og cpr-nummer.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at kunne behandle og uddele legater. Det gælder ovennævnte oplysninger.

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige. Det skal dog forventes at de gemmes i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til andre formål, som ikke gælder behandling af ansøgning og evt. uddeling af legat.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Ansøger har ret til at få adgang til sin persondata

Ansøger har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi har gemt om vedkommende, og hvad vi anvender dem til. Ansøger kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om ansøger.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse. Ansøger kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.

Ansøger har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis ansøger mener, at de persondata, vi har på vedkommende, er unøjagtige eller urigtige, kan ansøger naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis ansøger trækker sin ansøgning tilbage, eller hvis ansøgers anmodning om et legat afvises. Ansøger kan i disse tilfælde kontakte os, med henblik på at få slettet sine persondata, idet de ikke længere er nødvendige.

Ansøger har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Ansøger har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Hvis ansøgers indsigelse er berettiget, slettes kundens persondata, medmindre vi er forpligtet efter reglerne for bogføringsloven til at opbevare dem.

Hvis ansøger ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil ansøger modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Ansøger har ret til at modtage de persondata, ansøger har stillet til rådighed for os.

Generelt om ansøgers brug af sine rettigheder

Hvis ansøger ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver ansøger svar på sin henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.

Ret til at klage til Datatilsynet

Ansøger har ret til at klage til Datatilsynet, hvis ansøger mener, at Konsulentforeningens behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.

Indsamling af oplysninger i henhold til lovgivning

Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger i forbindelse med bl.a. bogføringslovgivning